Πώς πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα της ζωής μας;

europe-england-coast-cornwall

Πώς πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα της ζωής μας;

«Όλα τα γεγονότα της ζωής μας πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε μπορούμε να διακρίνουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις».

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (+1989)

Πηγή:

http://anthologioxr.blogspot.grΕΔΩ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

 

Advertisements

Ο Αθανάσιος Ροκοβαλής ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη “Πώς είναι ο Θεός;”

http://xristosorthodoxia.blogspot.com

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ο Αθανάσιος Ροκοβαλής ρώτησε

τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη “Πώς είναι ο Θεός;”

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Ἡ μεγάλη ἁπλότητα καί ταπείνωσι τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου μέ παρέσερνε καί ἐμένα σέ μιά οἰκειότητα. Ἔβλεπα μπροστά μου τόν Πατέρα μου καί λησμονοῦσα ὅτι μέ τό λόγο του διώχνει δαιμόνια, ὅτι ἀνίατες ἀσθένειες ἐξαφανίζονται, ὅτι τό πρόσωπό του ἔλαμψε σάν ἥλιος, ὅτι… ὅτι… ὅτι… Ἔτσι λοιπόν, ἐκεῖ πρός τό τέλος τοῦ ταξιδιοῦ, ἐνῶ ὁδηγοῦσα πάνω σέ στροφές, τόν ρώτησα αὐθόρμητα:

—Γέροντα, πές μου γιά τό Θεό… πῶς εἶναι;…

Δέν μίλησε παρά ἔσκυψε τό κεφάλι του καί προσευχήθηκε. Λίγο… οὔτε ἕνα λεπτό! Τότε ξαφνικά “ἄνοιξε” ἡ ψυχή μου, “ἄνοιξε” ὁ οὐρανός καί ἄρχισα νά νιώθω τό Θεό παντοῦ. Μέσα στό αὐτοκίνητο, ἔξω στό βουνό, μακρυά στούς ἀπόμακρους γαλαξίες. Παντοῦ! Ἦταν παντοῦ καί γέμιζε τά πάντα, ἀλλά δέν ἦταν τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Ἕνα Πνεῦμα πού διαπερνοῦσε ὅλα ὅσα ὑπάρχουν, χωρίς νά μπερδεύεται ἤ νά συγχέεται μέ αὐτά. Μιά δύναμι πού στηρίζει τά πάντα στήν ὕπαρξι, παντοῦ παροῦσα πού ὅμως… κανείς δέν τήν ἀντιλαμβάνεται, ἔξω ἀπό κάθε ἀντίληψι. Δέν μπορεῖ κάποιος νά τήν ἀνακαλύψη μέ δίκη του ἀλαζονική προσπάθεια. Μιά δύναμι πού μόνο… αὐτοαποκαλύπτεται.

Ζοῦσα ἕνα εἶδος ἐκστάσεως, ἕνα εἶδος πνευματικῆς “μέθης”, χωρίς νά ἔχω χάσει, ὅμως, τίς αἰσθήσεις μου καί τήν ἐπαφή μου μέ τόν ὑλικό κόσμο. Μιά “νηφάλια μέθη”, ὅπως τήν χαρακτηρίζουν οἱ παλαιοί ἀσκητές στά συγγράμματά τους.

Λές καί τράβηξε κάποιος ἕνα πέπλο ἀπ᾽ τό νοῦ μου, ἀπ᾽ τήν ψυχή μου κάι ἄρχισα νά ζῶ στόν ἴδιο μέν κόσμο ἀλλά σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἐνῶ πρῶτα ζοῦσα σ᾽ ἕνα μέρος του. Φαντασθεῖτε ἕνα κουφό πού ξαφνικά ἀρχίζει νά ἀκούη. Στόν ἴδιο κόσμο ζοῦσε πρίν, ἀλλά χωρίς τούς ἤχους. Τώρα καί ἀκούει. Φαντασθεῖτε ἕνα τυφλό πού ἀρχίζει ξαφνικά νά βλέπη. Ὁ ἵδιος κόσμος ἔχει τώρα καί εἰκόνες καί χρώματα. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἐγώ στόν ἴδιο κόσμο ζοῦσα, μόνο πού τώρα ἔνιωθα ἐπιπλέον καί τό Θεό καί μέσα ἀπό Αὐτόν πολλά βαθιά, σημαντικά καί ὄμορφα πράγματα. Ἤμουν ξαφνικά μέτοχος καί τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Φαντάζομαι ὅτι κάπως ἔτσι θά ἦταν παλαιά καί οἱ ἄνθρωποι… Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα στόν παράδεισο θά ἦταν καλύτερα, γιατί, ὅπως λέει καί ἡ Ἅγ. Γραφή, ἔβλεπαν καί ἄκουγαν καί συνουμιλοῦσαν μέ τό Θεό. Θά μπορούσαμε νά λέμε πολλά, ἀλλά φοβᾶμαι ὅτι θά σᾶς κουράσω.

Προσέξτε, ὅμως, κάτι ἀκόμα, παρακαλῶ. Προσέξτε τήν γενναιοδωρία τοῦ Γέροντα, πού μιμεῖται τό Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τί τοῦ ζήτησα ἐγώ;… λίγα λόγια, κάποιες κουβέντες. Τί μοῦ χάρισε αὐτός;… Μιά ἀνυπολόγιστη ἐμπειρία! Τί πνευματικός πλοῦτος! Τί γενναιοδωρία! Τί ἀγάπη!

Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς;… Τήν παρρησία πού εἶχε πρός τό Θεό;… Μέ μιά μικρή, ἐλάχιστης διαρκείας, ὁλόθερμη προσευχή πῶς “συγκινοῦσε” τό Θεό!… Τί νά θαυμάσουμε, τόν Ἅγιο ἤ τό Θεό;… τήν παρρησία τοῦ ἀνθρώπου ἤ τήν συγκατάβασι τοῦ Θεοῦ;… Γιά τί μέγεθος συγκαταβάσεως μιλοῦμε;!!!… Πῶς ὁ Θεός καταδέχεται καί πόσο συγκαταβαίνει στόν ἄνθρωπο;… Νομίζω ὅτι τά μεγέθη εἶναι τεράστια, συντρίβουν τή λογική μας. Τήν τόσο μικρόψυχη καί φτηνή λογική μας, πού δέν μπορεῖ νά ἐννοηση τήν τεράστια ἀγάπη πού ἔχει ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη».

Spørsmål og Svar av Fader Serafim Rose, California, USA (+1982) ╰⊰¸¸.•¨* Norwegian

http://orthodoxyofmyheart.blogspot.com

ORTHODOXY OF MY HEART

Spørsmål og Svar 

av Fader Serafim Rose, California, USA (+1982)

Spørsmål: Kunne du ha sagt litt om Helligånden i den ortodokse lære og, i den sammenheng, synet på ikke-ortodokse sakramenter – om Helligånden er til stede i dem?

Svar: Vår Herre Jesus Kristus sendte ned Helligånden på pinsedagen, 50 dager etter Hans oppstandelse, 10 dager etter Han selv fór opp til himmelen, for å bli hos Kirken helt til tidens ende. Historisk sett, var det én Kirke Han grunnla.

Det har hendt i disse tider at folk har henvendt seg til historie for å finne denne Kirken. Ta, for eksempel, historien om Kirken i Uganda. På 1920 tallet, studerte to unge seminarister fra Uganda ved en anglikansk presteskole og begynte å se at den lære de ble gitt der ikke var den samme lære de fant i kirkefedrene. De begynte derfor å tenke at romersk-katolisismen måtte være svaret – at dette måtte være den oldtidlige Kirke. I ”jakten på den sanne, oldtidskirken” (som de kalte den), dro de for å studere ved en romersk-katolsk presteskole og igjen så at den lære de mottok der var noe annet en de gamle kirkefedrenes. De begynte å si, ”Hvis sannheten kan endres slik, hvor er da Kristi sannhet?” Og da hørte de om den ortodokse tro og gikk gjennom all slags strev for å finne ut hvor den var. Først fant de noen som kalte seg selv ortodoks men som var en sjarlatan, og delte ut det han kalte sakramenter. Når en gresk lekmann fortalte dem at det var noe ”rart” ved ham, så de dette, omvendte seg, og startet søket på nytt. Den første ortodokse biskopen de traff var ikke en spesielt god biskop, og sa, ”Å, det er ikke noe å bry seg om. Alle religioner er like, dra tilbake til anglikanerne.” Men de lot ikke dette fraråde dem. Til slutt fant de en ortodoks biskop som lærte det han skulle, og de ble ortodokse. I dag sprer Kirken seg gjennom Afrika: gjennom Uganda, Kenya, Zimbabwe, Tanzania, osv. Vi har til og med opptak av gudstjenestene deres, som er veldig imponerende. De har tatt bysantinsk, gresk, sang og, uten å prøve å endre den (de synger bare på deres egen måte, på deres eget språk), høres den veldig ærverdig ut, med en lokal afrikansk variant. De gjorde med bysantinsk sang det samme grekerne gjorde når de fikk den hebraiske.

Så disse afrikanerne søkte historien og fant ut at det er én Kirke som kommer ned til oss direkte fra Kristus og lærer det som ble holdt i oldtiden: den ortodokse Kirke. Fra et historisk perspektiv, kan du også se at de andre kirkene har gått bort fra dette: romersk-katolisismen først i det 11. århundre, når spørsmålet om pavens plass i Kirken endelig kom opp for alvor, og paven ikke godtok det ortodokse svaret, og tok hele vestkirken med seg.

Til denne dag, handler Helligånden i den ortodokse Kirke. I de fleste vestlige, protestantiske grupper, kalles det de har sjeldent for sakramenter, så du hadde kanskje ikke sett etter Helligåndens nåde i noe de heller ikke selv anser som sakramenter. Romersk-katolikker, så klart, og noen få andre grupper ser på seg selv som å ha sakramenter. Selv hadde jeg sagt at de sanne sakramenter, i den forstand at Kristus innstiftet dem, finnes kun i den ortodokse kirke: og de som bruker navnet på sakramenter, prøver å gjøre det beste de kan med dem – det er noe mellom sjelen og Gud, og det Gud ønsker å gjøre med den sjelen – det er Hans affære. Kanskje det er mer enn noe psykologisk; jeg vet ikke – det må Gud bestemme. Men hjelpemidlene Han innstiftet i Kirken har kommet ned til oss i dag i den ortodokse Kirke. Man kan faktisk se ved historisk undersøkelse at vi gjør det som ble gjort i oldtidskirken. Filip, for eksempel, tok den etiopiske hoffmannen ned til elven og døpte ham på akkurat samme måte som det vi gjør: tre neddykkelser i Treenighetens navn, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det er derfor ortodoksien er kjent for å være så ”gammeldags”: vi beholder de gammeldagse måtene som kom ned til oss fra Kristus, apostlene og Kirkens tidlige fedre.

Spørsmål: Kan du si noe om det ortodokse synet på ikke-kristne religioner?

Svar: Kristus kom for å opplyse menneskeligheten. Det er mange religioner utenfor Hans åpenbaring der tilhengerne er alvorlige – ikke bare djeveldyrkere – og der sjelen virkelig prøver å finne Gud. Jeg vil si at, før disse menneskene hører om Kristus, er disse religionene greie så langt de rekker, men de kan aldri føre deg til målet. Målet er det evige liv og himmelens rike, og Gud kom i kjødet for å åpne dette for oss. Derfor er kristendommen sann; du kan peke på de forskjellige sammenlignbare deler av sannheten i andre religioner, og de er ofte veldig dype, men de åpner ikke himmelen. Bare når Kristus kom til jorden og sa til røveren, ”Du vil være med Meg i Paradis,” ble himmelen åpnet for mennesker.

Spørsmål: Så har de som ikke har hørt om Kristus ingen tilgang til sannheten?

Svar: De som aldri har hørt om Kristus? – det må Gud bestemme. I det Gamle Testament hadde ingen hørt om Kristus heller, og så kom Kristus, og forkynte for dem i dødsriket. Også Hl. Johannes Døperen, som vi tror kom til dødsriket først, før Kristus, og forkynte at Kristus skulle komme dit for å frigjøre alle som ønsket å bli frigjort, som ønsket å tro på Ham. Så Gud kan åpne sannheten for dem som ikke hadde en sjanse til å høre: dvs. som ikke fornektet Evangeliet men ikke hørte det. Men så snart du mottar åpenbaringen, da har du mye større ansvar enn alle andre. Noen som mottar åpenbaringen om at Gud har kommet i kjød og deretter ikke lever i samsvar med den – det er mye verre for ham enn for noen hedensk prest eller slikt.

Oversatt fra Fr. Seraphim Rose, God’s Revelation to the Human Heart, Platina, CA: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1997, s.39-42

Kilde:

http://www.norsk-ortodoks.com

http://www.norsk-ortodoks.com/2013/06/sprsmal-og-svar.html

DEN ORTODOKSE KATOLSKE KIRKE

What are the Aerial Toll-Houses?

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

Saint Theodora’s journey

through the Aerial Toll-Houses

According to the teachings of the Church, the particular judgment of souls by God is preceded by their torments, or rather a series of tests; these take place in the regions of the air, where the evil spirits have their domain (Eph. 6. 12). They detain the souls and declare and make manifest all the sins which these souls perpetrated during their lives. We know about these torments in great detail because they were revealed to Gregory, the disciple of the holy monk St. Basil the New, who lived in the first half of the Tenth century. Gregory in his vision learned about the hour of death and the passing through torments of a woman known as the Blessed Theodora.

When Gregory asked her to tell him about her passing away and about the circumstances that attended her death and followed it, she told him in great detail the following. “My child Gregory,” she said, “you have asked me about a terrible thing, which it is frightening even to recollect.

“When the hour of my death came, I saw faces such as I had never seen before, and heard words such as I had never heard. What shall I say? Cruel and hard to endure evils, of which I formerly had no idea, encountered me then because of my evil deeds. However, through the prayers and the assistance of our common spiritual father Basil I was saved from these hardships. But how shall I tell you about that physical pain, that stress and close feeling which the dying experience? Like a man who, entirely naked, falls into a great fire, burns, melts, and Continue reading “What are the Aerial Toll-Houses?”

What is the Holy Confession?

http://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

South Africa Erosion by John & Tina Reid.jpg

Holy Confession

One of the Holy Mysteries (Sacraments) of the Orthodox Church

Holy Confession (or Repentance) is one of the holy mysteries (or sacraments) in the Orthodox Church, as well as many other Christian traditions. Through it, the penitent receives the divine forgiveness of Christ for any sins that are confessed. Confession is typically given to a Spiritual Father (usually a parish priest or monastic). Confession can be individual or general. The frequency of required confession (as well as whether or not general confession is permissible) can vary from parish to parish, and from jurisdiction to jurisdiction. The better is once a month or twice a month.

Confession In the Bible

Old Testament

“He shall confess his sin that he has committed. And he shall make full restitution for his wrong, adding a fifth to it and giving it to him to whom he did the wrong.” (Num. 5:7)

“Those of Israelite descent separated themselves from all foreigners, and they stood and confessed their sins and the guilt of their fathers. While they stood in their places, they read from the book of the law of the LORD their God for a fourth of the day and spent another fourth of the day in confession and worship of the LORD their God.” (Nehemiah 9:2-3)

“And read out publicly this scroll which we send you, in the house of the LORD, on the feast day and during the days of assembly: ‘Justice is with the LORD, our God; and we today are flushed with shame, we men of Judah and citizens of Jerusalem, that we, with our kings and rulers and priests and prophets, and with our fathers, have sinned in the LORD’S sight and disobeyed him. We have Continue reading “What is the Holy Confession?”

COS’È IL NATALE? ╰⊰¸¸.•¨* Italian

http://italyofmyheart.wordpress.com

ITALY OF MY HEART

china 844

ok hhh

Cos’è il Natale?

DOMANDE & RISPOSTE

Q&A – HEART QUESTIONS & ANSWERS

╰⊰¸¸.•¨*

Omelia sulla Natività del Signore

San Giovanni Crisostomo

PG 56, 385-394

Vedo uno strano paradossale mistero! Le mie orecchie risuonano dei canti dei pastori, ma i loro flauti non suonano una melliflua melodia, ma cantano con le labbra un inno celeste in totale pienezza.

Gli angeli inneggiano!
Gli Arcangeli uniscono le loro voci in armonia!
I Cherubini cantano la loro gioiosa lode!
I Serafini esaltano la sua gloria!

Tutti si riuniscono per lodare questa festa santa, vedendo la Divinità qui sulla terra, e l’uomo in cielo. Colui che è al di sopra dei cieli, ora per la nostra redenzione abita quaggiù, e colui che è stato umile è stato elevato dalla misericordia divina. Betlemme in questo giorno somiglia al cielo; invece di stelle ha ricevuto angeli, e al posto del sole, avvolge dentro di sé in ogni lato il Sole di giustizia. E non chiedetemi come: perché dove Dio vuole, l’ordine della natura si sottomette. Poiché Egli lo ha voluto, ne ha avuto il potere, è disceso, ha redento l’uomo; tutte le cose hanno cooperato con Lui a questo scopo. Oggi nasce Colui che eternamente è, e diviene ciò che non era. È Dio e diventa uomo! Diventa uomo senza smettere di essere Dio. Ancora, Egli è divenuto uomo senza alcuna perdita della divinità, e non è diventato Dio da uomo attraverso un accrescimento, ma essendo Logos si è fatto carne, la sua natura, a causa dell’impassibilità, è rimasta immutata.

Quando è nato, i Giudei non hanno accettato questa Sua insolita nascita. Da un lato i Farisei interpretavano male le Sacre Scritture e, dall’altro, gli scribi insegnavano cose completamente diverse. Ancora una volta Erode volle trovare il Bambino neonato non per onorarlo, ma per ucciderlo. Oggi essi si stropicciano gli occhi vedendo il Re del cielo sulla terra con una natura umana, nato da un utero verginale. Come dice Davide, Non le nasconderemo ai lori figli, alla generazione a venire. Così i re sono venuti e hanno visto il Re celeste venuto sulla terra, senza portare con sé Angeli, Arcangeli, Troni, Dominazioni, Potestà, Principati, ma seguendo una nuova e solitaria via: Egli è provenuto da un utero senza macchia. Eppure non ha abbandonato i suoi angeli, né li ha lasciati della sua custodia né, a causa della sua incarnazione, si è discostato dalla Divinità.

Ed ecco, sono venuti i re, per poter adorare il Re della gloria celeste; i soldati, per poter servire il Capo degli Eserciti del Cielo; le donne, per poter adorare Colui che è nato da una donna in modo che egli cambiasse i dolori del parto in gioia; le vergini, son giunte al Figlio della Vergine, per contemplare con gioia, come Egli, Datore del latte, che ha ordinato alle mammelle di riversarlo in rapidi ruscelli, riceve da una Vergine Madre il nutrimento dell’infanzia; i neonati, son giunti per poter adorare Colui che è divenuto un piccolo bimbo, in modo che dalla bocca dei bimbi e dei lattanti, potesse ricevere la lode; i bambini, son giunti al Bambino, che li ha elevati a martiri a causa della rabbia di Erode; gli uomini, son giunti a Colui che si è fatto uomo, in grado di guarire le miserie dei suoi servi; i pastori, son giunti al Buon Pastore che ha dato la sua vita per le pecore; i sacerdoti, son giunti a Colui che è divenuto il Sommo Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech; i servi, son giunti a Colui che ha preso su di sé la forma di un servo e può benedire la nostra schiavitù, con il premio della libertà; i pescatori, son giunti a Colui che, tra i pescatori, ha fatto diventare alcuni pescatori di uomini; i pubblicani, son giunti a Colui che di mezzo a loro ha chiamato e scelto un evangelista; le prostitute, son giunte a Colui che ha esposto i suoi piedi alle lacrime di una prostituta.

In poche parole, in modo che io possa abbracciarli tutti assieme, sono venuti tutti i peccatori che potevano per vedere l’Agnello di Dio che porta sulle sue spalle i peccati del mondo: I Magi per adorare; i pastori per glorificare; i pubblicani per proclamare; le prostitute per offrire mirra; la Samaritana per saziare la Sua sete; la donna Cananea per ricevere misericordia. Poiché dunque tutti si rallegrano, anch’io voglio gioire. Anch’io desidero condividere la danza corale, per celebrare la festa. Ma vi prendo parte, non pizzicando l’arpa, non agitando il tirso, non con la musica di trombe, né reggendo una torcia, ma Continue reading “COS’È IL NATALE? ╰⊰¸¸.•¨* Italian”

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Ответы пастырей

Над этим вопросом ломают головы философы и мыслители на протяжении существования всего рода человеческого, и об этом же – зачем я живу? для чего? – задумывается каждый из нас, потому что жизнь оказывается пуста и тягостна, если ты не понимаешь ее смысла. И как же томит бессмысленность существования!

Так в чем он, смысл жизни?

* * *

Исцелиться, научиться и вернуться

Священник Лев Аршакян:

– Смысл земной жизни в том, чтобы исцелиться от гордости, научиться послушанию и вернуться в Рай. Для этого пришел на землю Христос, Которого надо научиться любить больше всего на свете, а через Него – и всех христиан. Он говорил про Себя: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6). В этом и состоит истинный жизненный путь – обрести жизнь вечную через исцеление, научение послушанию и возвращение в Небесное Отечество. Непослушание изгнало нас из этого Отечества. Заразившись гордостью от диавола, люди перестали быть послушными Богу и были изгнаны из Рая.

Поэтому наша главная задача – всё восполнить: исцелиться от гордости, научиться послушанию у Христа и вернуться в Рай, следуя Христу.

Нам, христианам, надо смотреть в Евангелие

Протоиерей Владимир Вигилянский:

– Уверен, что человек, который решится честно ответить на вопрос, в чем смысл жизни, неизбежно придет к Богу.

Почему? Потому что вне Бога ответ будет плоским, если не пошлым. Что и демонстрируют во всяких сборниках афоризмов многие известные и даже знаменитые гуманисты, для которых смерть бессмысленна.

Многие религии отвечают на этот вопрос очень просто: смысл жизни – в бессмертии. Вот, например, ответ царя Соломона:

«И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моеюдолею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Еккл. 2: 9–11).

Но нам, христианам, надо смотреть в Евангелие – там есть ответы на любые вопросы. Главные из них в этих словах Христа:

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11: 25–26);

«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

Из многочисленных рассуждений святых отцов на эту тему мне запомнилось высказывание преподобного Иустина (Поповича; 1894–1979) – одного из самых близких нам по времени святых:

«Тот, кто победит смерть тела, кто даст и обеспечит бессмертность телу – это многожеланный Бог и Спаситель, это смысл жизни и мира, это радость и утешение человека и человечества».

Смысл жизни может быть только в том, что не исчезнет, даже если закончится жизнь

Священник Валерий Духанин:

– Не столько умом, сколько сердцем ищем мы смысла. И это вовсе не философский вопрос, а потребность души – иметь что-то высшее, что озаряет всю твою жизнь, что дает тебе чистую цель. Смысл жизни – это то, что жизни твоей дает наполненность.

Разве может стать смыслом то, что дается только на время, что легко отнимается, рушится, заканчивается? Смыслом может быть только то, что Continue reading “В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?”

Μπορεί κάποιος Ορθόδοξος να πάρει το όνομα του Ιούδα πρός τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου ή απαγορεύεται;

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

england 2BAC155200000578-0-image-a-36_1440588388147

7f2d39902a9c3de5b000aa35ba99f285--st-judas-religious-icons

Imagen_027

jude-3

Ιρλανδικές Ι. Εικόνες του Άγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου

Ερώτηση:

Μπορεί κάποιος Ορθόδοξος να πάρει το όνομα του Ιούδα πρός τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου ή απαγορεύεται;

Απάντηση:

Δεν απαγορεύεται κάποιος μοναχός ή λαϊκος να ονομαστεί Ιούδας κ να γιορτάζει του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου ή του Αγίου Ιούδα του Αδελφόθεου, απλά σε κάποιες χώρες δεν συνηθίζεται και αποφεύγεται επειδή το ίδιο όνομα είχε ο Απόστολος Ιούδας ο Ισκαριώτης ο προδότης του Χριστού.

Στην Ιρλανδία και στην Κεντρική Ευρώπη πολλοί άνθρωποι πέρνουν το όνομα Ιούδας – Jude προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου επειδή είχε πάει στην Ιρλανδία ως Απόστολος.

Επίσης υπάρχουν κ άλλοι Ορθόδοξοι Άγιοι που ενώ δεν ειναι κακό να πάρουμε το όνομά τους, σε κάποιες χώρες δεν συνηθίζεται ή αποφεύγεται. Όπως ο Άγιος Έρωτας (Έρως).

Το όνομα του Άγίου Έρωτα στην Δυτική Ευρώπη χρησιμοποιήται συχνά ως Eros.

 

Άγιοι Ἐρωτας (Έρως), Ορέντιος, Φαρνάκιος, Φίρμος, Φιρμίνος, Κυριακός καί Λογγίνος, μάρτυρες στην Γεωργία (24/6, +3ος αι.)

Τι είναι τα τελώνια και ο τελωνισμός των ψυχών;

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

 

Τα 23 τελώνια και ο τελωνισμός των ψυχών

Τα 23 Τελώνια είναι 23 έλεγχοι που υφίσταται η ψυχή του ανθρώπου μετά το θάνατό του για συγκεκριμένα αμαρτήματα.

Σε κάθε έλεγχο εξετάζετε η ψυχή για ένα συγκεκριμένο αμάρτημα. Αν δεν έχει υποπέσει σ’ αυτό το αμάρτημα προχωρά στο επόμενο τελώνιο και… αν κατορθώσει και περάσει και το εικοστό τρίτο τελώνιο φτάνει μπροστά στην Πύλη του Παραδείσου. Αν όμως έχει υποπέσει σ’ αυτό το αμάρτημα, τότε τα τελώνια αυτού του ελέγχου την αρπάζουν και την οδηγούν στο σκοτεινό Άδη, όπου περιμένει την Τελική Κρίση στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, για να οδηγηθεί τελικά στην Κόλαση.

1. το τελώνιο της κακολογίας
2. το τελώνιο της ύβρης
3. το τελώνιο του φθόνου
4. το τελώνιο του ψέματος
5. το τελώνιο του θυμού και της οργής
6. το τελώνιο της υπερηφάνειας
7. το τελώνιο της βλασφημίας
8. το τελώνιο της φλυαρίας και της ανοησίας
9. το τελώνιο του τόκου και του δόλου
10. το τελώνιο της τεμπελιάς και του ύπνου
11. το τελώνιο της φιλαργυρίας
12. το τελώνιο της μέθης
13. το τελώνιο της μνησικακίας
14. το τελώνιο της μαγείας και της μαντείας
15. το τελώνιο της λαιμαργίας
16. το τελώνιο της ειδωλολατρίας
17. το τελώνιο της ομοφυλοφιλίας
18. το τελώνιο της φιλαρέσκειας
19. το τελώνιο της μοιχείας
20. το τελώνιο του φόνου
21. το τελώνιο της κλεψιάς
22. το τελώνιο της πορνείας
23. το τελώνιο της ασπλαχνίας

Η φοβερή οπτασία του μαθητή του Αγίου Βασιλείου

Φοβερά οπτασία την οποία είδε ένας μοναχός ονομαζόμενος Γρηγόριος, ο οποίος για ένα διάστημα ήταν μαθητής του Αγίου Βασιλείου του νέου επί Βασιλέως Λέοντος σοφού κατά τον 9ον αιώνα.

Ο Άγιος Βασίλειος ο νέος ήταν πνευματικός Πατέρας του οσίου Γρηγορίου, ο οποίος είχε επίσης πολλά άλλα πνευματικά τέκνα μεταξύ των οποίων ήταν και μια ευλαβέστατη γυναίκα ονομαζόμενη Θεοδώρα η οποία υπηρετούσε τον Άγιο Βασίλειο σε όλη της τη ζωή.
Έφθασε δε ο καιρός του θανάτου της και απέθανεν εντός ολίγων ημερών. Εγώ δε (ο Γρηγόριος) ευρισκόμενος σε απορία ζητούσα να μάθω και ενοχλούσα τον Άγιο για να μου ειπή εάν εσώθη η Θεοδώρα και που ευρίσκεται. Ο Άγιος Βασίλειος μετά τις πολλές μου ενοχλήσεις, μου είπεν: “Τέκνον μου Γρηγόριε αύτη τη νύχτα πορεύομαι πρός την Θεοδώρα και έλθε και συ μαζί μού για να την ιδής.” Εγώ ασπάσθηκα την δεξιά του χείρα και πορεύθηκα να κοιμηθώ. Και γενόμενος σε έκσταση ευρέθηκα σε ένα ανηφορικό και στενό μέρος, και εκεί βλέπω ωραιότατα παλάτια εξαστράπτοντα και κτυπόντας την πόρτα παρουσιάσθηκαν δύο γυναίκες και μου λέγουν.

Αυτά τα παλάτια είναι του πατρός Βασιλείου ο οποίος πριν από λίγο πέρασεν από εδώ και πήγε να ιδή την Θεοδώρα η οποία βρίσκεται εδώ. Ακούωντας δε η Θεοδώρα το όνομα της, έτρεξε στην πόρτα, μ’ ενηγκαλίσθη και μου λέγει: “Ώ! τέκνον μου Γρηγόριε! Πως ήλθες εδώ; Μήπως απέθανες και ήρθες εδώ;” Εγώ της Continue reading “Τι είναι τα τελώνια και ο τελωνισμός των ψυχών;”

Did Jesus really rise from the dead?

http://jesuschristorthodoxy.blogspot.com

JESUS CHRIST – ORTHODOXY

Did Jesus really rise from the dead?

In John 20:15-17, we read that Jesus appears to Mary Magdalene after his death. Jesus calls Mary by name and she recognises his voice. Mary not only heard Jesus, she clearly saw and touched him as these verses indicate. Later on in the same chapter, Jesus appears to his disciples. Most significantly, Thomas who initially doubts, confirms that Jesus really was risen by feeling the physical wounds on his body. The Gospels all contain accounts of Jesus’ appearances after his death.

Evidence for Jesus resurrection is also found in Acts 9, where the risen Christ appears to Paul on the Damascus road.