Ποια είναι τα ονόματα των Αγίων Εβδομήκοντα (70) Αποστόλων του Χριστού;

Ερώτηση: Ποια είναι τα ονόματα των Αγίων Εβδομήκοντα (70) Αποστόλων του Χριστού;

Απάντηση:

Οἱ Ἅγιοι 70 Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ (4/1, σύναξι):

Ἄγαβος ὁ Ἀπόστολος ὁ προφήτης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους [εἶναι ὁ ἀναφερόμενος ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ στίς Πράξεις, ὅτι προφήτευσε περί τοῦ Ἀπ. Παύλου ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι θέλουν νά τόν δέσουν καί νά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν Ἐθνικῶν (Πρξ 21, 11). Κήρύτοντας τό Εὐαγγέλιο στούς τόπους πού τοῦ ἀνατέθηκαν ἀπῆλθε πρός τόν Κύριο] (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀκύλας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς καί Πρίσκιλλα ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου [ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Παῦλο μαζί μέ τή σύζυγό του Πρίσκιλλα, συγκακοπαθοῦντες καί συγκινδυνεύοντες μαζί του (Πρξ 18, 1), Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.] (13/2 καί 14/7 κυρίως, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀμπλίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βάρνας (=παλαιά Ὀδυσσουπόλι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Βουλγαρίας κλπ. [χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα] (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνανίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Δαμασκό Συρίας, ὁ ὁποῖος βάπτισε τόν Ἀπ. Παῦλο (1/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνδρόνικος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Παννονίας (σημ. Δυτ. Οὐγγαρία, Ἀνατ. Αὐστρία, Σλοβενία καί Β. Γιουγκοσλαβία) καί ἡ Ἰσαπόστολος σύζυγός του Ἰουνία, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. (17/5 καί 30/7 +1ος αἰ.) [23/2 εὑρ. λειψ. καί σύναξι 4/1] {Ὀ Ἀπ. Ἀνδρόνικος διέτρεξε ὡς ὑπόπτερος ἀετός ὅλη τήν οἰκομένη ἀκολουθούμενος πιστά ἀπ’ τήν ὑπερθαύμαστη Ἰουνία, κυρύσσοντας παντοῦ τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιστρέφοντας πολλούς σέ θεογνωσία κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη}

Ἀπελλῆς (Α΄) ὁ Ἀπόστολος, ὁ “δόκιμος στό Χριστό”, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σμύρνης Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. [εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖο ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει “Ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τόν δόκιμον ἐν Χριστῷ”. Κοιμήθηκε ὁσιακῶς] (10/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπελλῆς (Β΄) ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπολλώς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [ἀναφέρει γι’ αὐτόν ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγοντας “Τίς οὖν ἐστί Παῦλος; Τίς δέ Ἀπολλώς ἀλλ’ ἤ διάκονοι;”(Α΄ Κορ. 3, 5)] (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀρίσταρχος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Συρίας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Θεσσαλονίκη (14/4 καί 27/9 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀριστόβουλος ὁ Ἀπόστολος, 1ος Ἐπίσκοπος Βρεταννίας, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς στό Caistor Ἀγγλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Βρεταννίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Βαρνάβα, ἀπό Σαλαμίνα Κύπρου (15/3 καί 31/10, +99) [σύναξι 4/1]

Ἀρτεμᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Λύστρας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἄρχιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ἀσύγκριτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ὑρκανίας (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀχαϊκός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Βαρνάβας/Ἰωσής ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, πρωτόκλητος τῶν 70 Ἀποστόλων, ἱδρ. καί προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἀποστολος Ἱερουσαλήμ, Αἰγύπτου, Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλβετίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Ἀριστόβουλου, ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου (11/6, +57) [ἀνακ. λειψ. 25/8 καί σύναξι 4/1]

Γάιος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαινετός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καρθαγένης Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/4 καί 30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαφρόδιτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀδριακῆς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἔραστος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πανεάδος Παλαιστίνης (=Καισάρεια τοῦ Φιλίππου), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἑρμᾶς/Ἑρμῆς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πλόβντιβ (=παλαιά Φιλιππούπολι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [Ρμ 16, 14] (8/3, 8/4 καί 5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Εὔβουλος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου [Β΄ Τίμ 4, 21] στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία (28/2, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Εὔοδος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀντιόχειας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (7/9, +66-67) [σύναξι 4/1]

Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἀρχιτελώνης τῆς Ἰεριχοῦς πού ἀνέβηκε στή συκομορέα γιά νά δῆ τόν Κύριο, Ἐπίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης καί 3ος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (20/4, +1ος αἰ.) <Πηγή: Εἰς Ἀγαθή Ἀνάμνηση, Ἐμπειρικές ἀλήθειες ἀπό τήν κηρυκτική διακονία τοῦ πιστοῦ ἐργάτου Κυρίου Δημητρίου Α. Παναγοπούλου, ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσ/νίκη 2013, 39>

Ζήνων/Ζηνᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Διοσπόλεως (=Λαοδικείας), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (27/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἡρωδίων/Ρωδίων/Ροδίων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πάτρας καί Ταρσοῦ Κιλικίας, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης Λαμίας, μαρτυρήσας στήν Ὑπάτη Λαμίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος κλπ. (28/3, 8/4 καί 10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, ἱερομάρτυς (23/10, +63) [4/1 σύναξι, 1/12 ἀνακ. λειψ.]

Ἰάσων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ Κιλικίας Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Σωσίπατρο στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4, +54-58)

Ἰοῦστος/Ἰησοῦς/Ἰωσήφ/Ἰωσῆς/Βαρσαβᾶς/Βαρνάβας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως (ἀραβικά Μπέητ Γκεμπρίν) ὁ σύμψηφος τοῦ Ἀπ. Ματθία γιά τήν Ἀποστολική θέσι τοῦ προδότου Ἰούδα, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀραβίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Καῖσαρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀλβανίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κάρπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βέρροιας Θράκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (3/10 καί 26/5, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κηφᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Κοδράτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀθήνας, ἀπολογητής καί ἱερομάρτυς στή Μαγνησία Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (21/9 καί 21/10, +117) [σύναξι 4/1]

Κουάρτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βηρυττοῦ Λιβάνου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Λιβάνου κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κρήσκης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Νέας Καρχηδόνος Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/7, +100) [σύναξι 4/1]

Λίνος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία [Β΄ Τιμ 4, 21] (23/9, 5/11 καί 26/11, +79) [σύναξι 4/1]

Λουκᾶς ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Βοιωτίας, ἀνάργυρος ἱατρός καί 1ος ζωγράφος τῆς Ἱ. Εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἀποστόλων, συγγραφέας τοῦ Κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου (στήν Πάτρα) καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (στή Ρώμη), Ἀπόστολος Δαλματίας Κροατίας, Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος (Μακεδονίας, Βοιωτιάς, Ἀχαΐας, Πάτρας κλπ.) κλπ., ἱερομάρτυς στή Θήβα Βοιωτίας 84 ἐτῶν, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας [Πολιοῦχος Λαμίας καί προστάτης ἁγιογράφων] (18/10 ἑορτή καί 10/9, +97) [20/6 ἀνακ. λειψ. καί 10/9 σύναξι ἀναργύρων ἱατρῶν] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι καταγόταν ἀπ’ τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν στενός συνεργάτης καί συνοδοιπόρος τοῦ Ἀπ. Παύλου σέ ὁρισμένες περιοδεῖες του. Ἦταν, μάλιστα, μαζί μέ τόν Ἀπ. Παῦλο τόσο κατά τήν 1η φυλάκισί του ὅσο καί κατά τή 2η, κατά τήν ὁποία, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τό Β΄ Τιμ 4, 11, ἦταν αὐτός “μόνος” μαζί μέ τόν Ἀπόστολο (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 8)> [Μέ βάσι ἄλλους Συναξαριστές ὁ Ἀπ. Λουκᾶς στό Β΄ Τιμ 4, 11 εἶναι διαφορετικός ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή καί ἡ μνήμη του εἶναι στίς 10/9, ἐνῶ μέ βάσι τόν Παν. Ν. Τρεμπέλα εἶναι ὁ ἴδιος]

Μᾶρκος/Ἰωάννης ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, Ἀπόστολος Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας Λιβύης, Αἰγύπτου κλπ., ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀνηψιός Ἀπ. Βαρνάβα/Ἰωσῆ (25/4, +74) [ἐπίσης μνήμη 16/6, 27/9 καί 30/10 (στίς 16/6 καί 30/10 ἀναφέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”(Κολ 4, 10) καί στίς 27/9 ὡς Ἐπίσκοπος Βύβλου Λιβάνου)] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομαζόταν προηγουμένος Ἰωάννης (Πρξ 12, 12· 12, 25· 13, 5· 13, 13· 15, 37). Εἶχε εὐσεβή μητέρα τή Μαρία. Στό σπίτι της, τό ὁποῖο βρικόταν στήν Ἱερουσαλήμ, συναθροίζονταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί καί λάτρευαν τό Θεό. Ἐκεῖ γνωρίσθηκε ὁ Μᾶρκος μέ τόν Ἀπ. Πέτρο ἀπ’ τόν ὁποῖο διδάχθηκε τή Χριστιανική Πίστι. Γι’ αὐτό ἐξάλλου ὁ Ἀπ. Πέτρος τόν ὀνομάζει υἱό του (Α΄ Πέτρ 5, 13). Στό Κολ 4, 10 ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομάζεται καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”. Σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁ Μᾶρκος ἀκολουθῆ τούς Ἀπ. Βαρνάβα καί Παῦλο στήν 1η Ἀποστολική περιοδεία, κατά τήν ὁποία κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στήν Κύπρο. Κατά τήν πρώτη φυλάκισι τοῦ Ἀπ. Παῦλο ὁ Μᾶρκος ἦταν μαζί του (Φιλ 24) καθώς ἐπίσης καί κατά τή δεύτερη διότι ἦταν “εὔχρηστος εἰς διακονίαν”(Β΄ Τιμ 4, 11). Ὁ Παῦλος, ἐπίσης, πρίν τήν 2η φυλάκισί του τόν συνιστησε στούς Κολοσσαεῖς (Κολ 4, 10). Καθώς βρισκόταν ὁ Μᾶρκος στή Ρώμη κατά τή 2η φυλάκισι τοῦ Παύλου, συναντήθηκε καί μέ τόν Ἀπ. Πέτρο, τοῦ ὁποίου χρημάτισε “ἐρμηνευτής”. Ὀνομάσθηκε ἔτσι, διότι στό Εὐαγγέλιο του ὁ Μᾶρκος διέσωσε τό κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἔγινε 1ος Ἐπίσκοπός της ὅπου καί θανατώθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 139)>

Νάρκισσος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος, Μ. Ἀσίας κλπ., Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἱερομάρτυς (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νηρέας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους καί ἡ ἀδελφή του, τέκνα Ἀπ. Φιλολόγου καί Ἰουλίας, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [Ρμ 16, 15] (1/11, +1ος αἰ.)

Νικάνωρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας [τελειώθηκε διά τοῦ μαρτυρίου τήν ἴδια μέρα κατά τήν ὁποία λιθοβολήθηκε καί ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος] (28/7 καί 28/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νυμφᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (28/2, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ὀλυμπᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Πέτρο καί ἀποκεφαλίσθηκε στή Ρώμη ὑπό τοῦ Νέρωνος, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +54-68) [σύναξι 4/1]

Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στούς Ποτιόλους Ἰταλίας (15/2 καί 22/11, +109) [σύναξι 4/1]

Ὀνησιφόρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κορώνης Πελοποννήσου, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (7/9 καί 8/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Οὐρβανός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μακεδονίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (31/10 καί 29/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Παρμενᾶς ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 1ος Ἐπίσκοπος Avignon Γαλλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πατρόβας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ποτιόλων Ἰταλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πρόχορος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, στήν Πάτμο κατά τή διάρκεια τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀπ. Ἰωάννη ὁ Ἀπ. Πρόχορος ἔγραψε καθ’ ὑπαγόρευσι ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἰωάννη τήν Ἀποκάλυψι τῆς Κ. Διαθήκης, Ἐπίσκοπος Νικομηδείας Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ροῦφος/Πούδης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Ἑλλάδος, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (14/4, 8/4 καί 21/11 +96) [σύναξι 4/1] [Ρμ 16, 13]

Σίλας ὁ Ἀπόστολος, Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. Εὐρώπης (30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σιλουανός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σίμων/Συμεών/Κλεόπας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος [κοιμήθηκε 120 ἐτῶν] (27/4, 30/6 καί 30/10, +96) [σύναξι 4/1]

Στάχυς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Βυζαντίου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Στεφανᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Στέφανος ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτοδιάκονος, ὁ πρῶτος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Πρωτομάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (27/12, +34) [ἀνακ. λειψ. 2/8, εὑρ. λειψ. 15/9, σύναξι 4/1]

Σωσθένης/Κρίσπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας καί ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἴγινας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 30/6]

Σωσίπατρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Ἰάσωνα στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4 καί 10/11, +54-58) [σύναξι 4/1]

Τέρτιος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, ἔγραψε καθ’ ὑπαγόρευσι ἀπ’ τόν Ἀπ. Παῦλο τήν Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τῆς Κ. Διαθήκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τιμόθεος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου καί Ἰωάννου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στήν Ἔφεσο, ἀπό Λύστρα Λυκαονίας Μ. Ἀσίας (22/1, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τίμων, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Ἐπίσκοπος Βόστρων Ἀραβίας, ἱερομάρτυς (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τίτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Κρήτης, μαθ. Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Δαλματίας κλπ. [κοιμήθηκε 94 ἐτῶν] (25/8, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1] [15/5 ἀνακ. λειψ.]

Τρόφιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἐκ γενετής τυφλός τοῦ Εὐαγγελίου, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη καί Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. καθώς καί Ἀπόστολος Βρεταννίας ὡς μαθητής τοῦ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί 1ος Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (14/4, +80) [σύναξι 4/1]

Τυχικός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας, ἀκόλουθος Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φιλήμων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Γάζας καί ἱερομάρτυς στούς Κολοσσούς Μ. Ἀσίας καί Ἀπφία ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ὁ Διάκονος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, ὁ βαπτίσας τόν Αἰθίοπα εὐνοῦχο τῆς βασίλισσας Κανδάκης, Ἀπόστολος Σαμαρείας Παλαιστίνης, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Γαλλίας καί Μ. Ἀσίας ὅπου καί μαρτύρησε στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Καισάρεια Παλαιστίνης (11/10, +1ος αἰ.)

Φιλόλογος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σινώπης Μ. Ἀσίας, χειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φλέγων ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, ἱερομάρτυς, κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ πολλά καί διάφορα μέρη τοῦ κόσμου τελειωθείς μαρτυρικῶς (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φουρτουνάτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φύνελλος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας (30/6, +1ος αἰ.)

[«Ἑβδομήκοντα Μαθητές καί Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ὁ Ἴδιος ὁ Σωτήρας μας ἐπί πλέον τῶν Δώδεκα, τούς ὁποίους εἶχε προεκλέξει, ἐξέλεξε καί ἐξαπέστειλε στό κήρυγμα καί στήν προετοιμασία τοῦ δικοῦ Του κηρύγματος (Λκ 10, 1-16). Σ’ αὐτούς, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, προσετέθηκαν καί ἄλλοι ἐκλεγέντες ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί κήρυτταν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ διάφορους τόπους καί χῶρες, εἴτε ἀκολουθώντας τούς πρώτους τῶν Ἀποστόλων, εἴτε μέ κάθε τρόπο βοηθώντας αὐτούς στό ἔργο τοῦ κυρύγματος. Ὅλοι αὐτοί, ἄν καί αὐξήθηκαν σέ πολύ περισσότερους τῶν 70, ὁμομάζοντο ὅμως ὅλοι Ἑβδομήκοντα, χάριν σεβασμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Ἀποστόλων τούς ὁποίους ἐξέλεξε ὁ Κύριος, καί τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός ἄλλοτε μέν ἐμειοῦτο ἀπ’ τό μαρτυρικό τέλος, τό ὁποῖο αὐτοί ἐλάμβαναν παρά τῶν τυράννων, ἄλλοτε δέ αὐξανόταν, διότι ἄλλοι ἐξελέγοντο ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους πρός συνέχισι τοῦ ἔργου τοῦ κηρύγματος.

Αὐτά εἶναι τά ὀνόματα τῶν 70 γνωστοτέρων ἀπ’ ὅλους τούς ἐπικαλούμενους Ἑβδομήκοντα Ἀπόστολους, τῶν δηλαδή ἐκλεγμένων ἀπ’ τόν Κύριο Ἑβδομήκοντα πρώτων καί τῶν μετέπειτα ἐκλεγμένους ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους καί συναριθμημένους στούς Ἑβδομήκοντα. Ἀναφέρουμε μόνο αὐτούς, διότι δέν διεσώθηκαν ὅλων τά ὀνόματα»(Ματθαίου Λάγγη Ἐπισκόπου Οἰνόης, Ὁ Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1982)]

Πηγή:

https://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s