Aren’t all religions just the same?

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Aren’t all religions just the same?

By this it is often meant that many religions have things in common, such as belief in the divine, a desire to do good and avoid evil, and respect for other human beings.

Christianity does not deny that there is truth and value in other religions. As an example, Zen Buddhism believes in five precepts as a way of governing one’s conduct. One precept states “I will respect the property of others, I will not steal.” That said, other belief systems may also have practices that are contrary to the Bible. As the Bible is God’s living word and without error, it follows that other religions cannot be the same as Christianity. Christianity uniquely claims that God came in human form to redeem fallen mankind and reconcile the human race to himself.

Did Christianity copy from pagan or other religions?

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Did Christianity copy from pagan or other religions?

No, Christianity did not copy ideas from other religions. Generally, the criticism is that there were religions that were older than Christianity that had similar concepts, such as the Virgin birth, God becoming flesh, resurrection from the dead, etc. But, similarities don’t mean that Christianity was copied from other religions any more than similarities in two different paintings mean that one was copied from another.

Christianity is derived largely out of the Old Testament Scriptures which contain the themes that are found in the New Testament. If one religion is older than another and, as the critics maintain, that which is new was borrowed from that which is older, then we would have to conclude that many religions borrowed from Judaism because the Old Testament, which was written between 400 and 1600 BC, was before them. Take a look at the following chart.

Theme Old Testament
Reference
New Testament
fulfilled in Jesus
Ascension of Jesus to the right hand of God Ps. 110:1 Matt 26:64; Acts 7:55-60; Eph. 1:20
Atonement by blood Lev. 17:11 Heb. 9:22
Baptism Exodus 40:12-15; Lev. 16:4; Gen. 17:10; Ezek. 36:25 Matt. 3:16; 28:19; Col. 2:11-12; Heb. 10:22
Begotten Son, Jesus is Psalm 2:7 Acts 13:33; Heb. 1:5
Creative work Gen. 1:26 John 1:1-3; Col. 1:16-17
Crucifixion Psalm 22:11-18; Zech. 12:10 Luke 23:33-38
Damnation and Salvation Dan. 12:2 Matt. 25:46
Eternal Son Micah 5:1-2; Psalm 2:7 Heb. 1:5; 5:5
First and Last Isaiah 41:4; 44:6; 48:12 Rev. 1:8,17; 22:13
God among His people Isaiah 9:6; 40:3 John 1:1,14; 20:28; Col. 2:9; Matt. 3:3
Incarnation of God Ex 3:14; Ps. 45:6 Isaiah 9:6; Zech. 12:10 John 8:58; 1:1,14; Heb. 1:8; Col. 2:9; Heb. 1:1-3
Monotheism Isaiah 43:10; 44:6,8; 45:5 John 10:30; Eph. 4:5
Only Begotten Son Gen. 22:2. See Typology John 3:16; Heb. 11:7
Priesthood of Jesus Psalm 110:4 Heb. 6:20; 7:25
Resurrection of Christ Psalm 16:9-10; 49:15; Is. 26:19 John 2:19-21
Return of Christ Zech. 14:1-5; Mic. 1:3-4 Matt. 16:27-28; Acts 1:11; 3:20
Sacrifice of the Son Gen. 22. See Typology Heb. 9:27
Salvation by grace Gen. 12:3; Gen. 15:6; Hab. 2:4 Gal. 3:8-11; Rom. 4:9
Sin offering Ex. 30:10; Lev. 4:3 Rom. 8:3; Heb. 10:18; 13:11
Sin offering made outside the camp Ex. 29:14 Heb. 13:12-13
Sin offering without defect Ex. 12:5; Lev. 22:20; Deut. 17:1 Heb. 9:14
Son of God Psalm 2:7 John 5:18
Substitutionary Atonement Isaiah 53:6-12; Lev. 6:4-10,21 Matt. 20:28; 1 Pet. 2:24; 2 Cor. 5:21; 1 Pet. 3:18;
Trinity Gen. 1:1,26; Job 33:4; Gen. 17:1; 18:1; Ex. 6:2-3; 24:9-11; 33:20; Num. 12:6-8; Psalm 104:30; Gen. 19:24with Amos 4:10-11; Is.48:16 John 1:1-3; John 1:18; 6:46; Matt. 28:19; 2 Cor. 13:14
Virgin Birth Isaiah 7:14 Matt. 1:25
Worship of Jesus Psalm 97:7 Matt. 2:2,11; 14:33; 28:9; John 9:35-38; Heb. 1:6

As you can see from the above chart, Christianity is in agreement with the Old Testament Hebrew Scriptures. Many of the books of the Old Testament were written hundreds and hundreds of years before such religions as Mithraism. So, can we conclude that Mithraism borrowed from the Old Testament?

Furthermore, if the critics want to accuse Christianity of borrowing from pagan religions, then they need to establish their case. Simply making an assertion doesn’t prove it is true. But since the Old Testament clearly shows New Testament themes, we can conclude that Christianity did not copy from other religions. It fulfilled the Old Testament.

Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://vietnamofmyheart.wordpress.com

VIETNAM OF MY HEART

Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì?

Niềm tin căn bản của Cơ Đốc giáo được tóm tắt trong I Cô-rinh-tô 15:1-4. Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của chúng ta, chịu chôn, đã sống lại, và qua đó ban sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài trong đức tin. Đặc biệt so với các niềm tin khác, Cơ Đốc giáo tập trung về mối liên hệ nhiều hơn là thực hành nghi lễ. Thay vì nỗ lực làm theo một bản danh sách “Làm và không làm”, mục tiêu của người Cơ Đốc là chuyên tâm đồng đi với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ đó có trở thành sự thật nhờ vào công trình của Chúa Giê-xu và công tác của Đức Thánh Linh.

Ngoài những niềm tin căn bản kể trên, thì có nhiều điều khác sẽ mô tả hoặc ít nhất là gợi ý về Cơ Đốc giáo là gì và Cơ Đốc giáo tin gì. Người Cơ Đốc tin rằng Kinh Thánh được soi dẫn, Lời được “hà hơi” của Chúa và những giáo huấn trong đó là thẩm quyển cuối cùng của đức tin và thực (2 Ti-mô-thê 3:16, 2 Phi-e-rơ 1:20-21). Người Cơ Đốc tin vào một Đức Chúa Trời tồn tại trong ba thân vị Continue reading “Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese”